Yusimi Moya Rodriguez

Afro-Cuban outfit for Yoruba dances in Cuba.

back